Omgeving

MILIEUBELEID

 • Raadgevend advies
 • Opstellen van kwaliteitstoetsen wet-en regelgeving
 • Onderzoeken variĆ«rend van verkennend tot complexere onderzoeksprojecten
 • Milieueffectrapportages

RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEU

 • Brede (inter-)nationale ervaring in bodem- en waterbeheer
 • Haalbaarheidsstudies
 • Omgevingsmanagement
 • Gebiedsmanagement

WATERBEHEER

 • Advies in het kader van Waterwet en de Kader Richtlijn Water
 • Grondwaterbeschermingsplan
 • Waterbeheerplannen
 • Debietmetingen